Home / SOẠN BÀI / Soạn Bài Phú Sông Bạch Đằng Của Trương Hán Siêu

Soạn Bài Phú Sông Bạch Đằng Của Trương Hán Siêu

Đề bài: Soạn bài Phú Sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

BÀI LÀM

TIỂU DẪN

Những nét chính về tác giả

  • Trương Hán Siêu chưa rõ năm sinh, mất năm 1354, tự là Thăng Phủ, người làng Phúc Thành, huyện Yên Ninh (nay thuộc thị xã Ninh Bình).
  • Năm 1351, ông được thăng Tham tri chính sự
  • Khi mất, ông được vua tặng tước Thái bảo, Thái ph&o